Aktuálne ceny

Teplo
Cena tepla bez DPH je stanovená v zmysle rozhodnutia ÚRSO č.: 0054/2021/T nasledovne:

  • variabilná zložka maximálnej ceny tepla je: 0,0399 €/kWh
  • fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom je: 168,7993 €/kW

DEMI voda
Cena nie je regulovaná a stanovuje sa dohodou medzi Zvolenskou teplárenskou a.s. a odberateľom.

Popolček
Cena nie je regulovaná a stanovuje sa dohodou medzi Zvolenskou teplárenskou a.s. a odberateľom.