Ekologizácia tepelného zdroja

V rámci Európskej únie pokračuje kontinuálne proces sprísňovania legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia. Zvolenská teplárenská, a.s. riešila v rokoch 2005 až 2008 projektom Ekologizácie plnenie emisných limitov v zmysle vtedy platnej legislatívy SR a EÚ. Základným problémom bolo prekračovanie limitov emisií SO2. Hlavný cieľ projektu bola taká rekonštrukcia kotlov K-01 a K-02, aby sa po jej realizácii znížili emisie všetkých znečisťujúcich látok na úroveň vyhovujúcu legislatívnym požiadavkám SR a EÚ, pritom najvážnejším problémom bolo zníženie emisií SO2 z pôvodnej úrovne v rozmedzí 3 000 až 4 000 mg SO2/Nm3 pod hodnotu limitu 1604 mg SO2/Nm3 platnú pre zdroj s inštalovaným sumárnym príkonom 199 MW po jeho rekonštrukcii. Tento projekt bol významnou mierou podporený z ERDF EÚ a ŠR SR. Výška grantu dosiahla 470 mil. Sk, čo v konečnom dôsledku predstavovalo 70% celkovej hodnoty projektu. Podstatou technického riešenia boli primárne opatrenia - zmena palivovej základne. Pôvodné palivo slovenský lignit s nižšou výhrevnosťou a vyšším obsahom síry bol nahradený palivovou zmesou nízkosírneho hnedého uhlia a drevnej štiepky. Uvedenými opatreniami sa dosiahlo zníženie emisií SO2 pod úroveň aj v súčasnosti platného emisného limitu. Okrem uvedeného problému sa rekonštrukciou spaľovacích zariadení (práškových horákov) dosiahlo aj zníženie emisií oxidov dusíka (NOx). Realizácia projektu Ekologizácie zdroja bola úspešne ukončená vydaním kolaudačného rozhodnutia 6.6.2008 a odvtedy zdroj bezpečne plní všetky platné emisné limity.
V ďalšom procese sprísňovania environmentálnej legislatívy sa Európska komisia rozhodla riešiť problematiku priemyselných emisií revíziou a zjednotením požiadaviek európskych právnych predpisov týkajúcich sa priemyselných emisií do spoločného právneho dokumentu. Dňa 24.11.2010 bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, ktorá má dopad na všetkých výrobcov tepla a elektriny na báze fosílnych palív. Doteraz využívané technológie už nebudú postačovať na plnenie emisných limitov bez použitia koncových technológií znižovania emisií (odsírenie, denitrifikácia).
Smernica sprísňuje emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia. Nové požiadavky pre veľké spaľovacie zariadenia sa budú uplatňovať od 1. januára 2016 pre nové aj pre jestvujúce zariadenia. Nové emisné limity pre zdroj vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. platné po 1.1.2016 sú nasledovné :

Emisný limit M.j. od 1.1.2008 od 1.1.2016 sprísnenie
TZL mg/Nm3 100      25      -75     
SO2 mg/Nm3 1604      250      -1354     
>NOx mg/Nm3 600      200      -400     

V podmienkach Zvolenskej teplárenskej, a.s. ako možné technické riešenia pre splnenie emisných limitov prichádzajú do úvahy nasledovné opatrenia :

 1. Emisie oxidov síry - SO2
Ako jediné možné primárne opatrenie prichádza do úvahy prechod na palivo s minimálnym obsahom síry, a tým je spaľovanie len ZPN, resp. biomasy, alebo ich spoluspaľovanie. Pre podmienky Zvolenskej teplárenskej, a.s. vzhľadom na cenu ZPN sa javí ako vhodné riešenie spoluspaľovanie s maximálnym podielom biomasy. Dôležitým faktorom pri rozhodovaní je podpora kombinovanej výroby elektriny na báze biomasy - OZE. V prípade akéhokoľvek podielu spaľovania uhlia (aj nízkosírneho) je nevyhnutná potreba použitia sekundárnych opatrení – inštalácia koncových technológií – niektorej z metód odsírenia spalín. Pri týchto metódach sa oxidy síry vznikajúce pri procese horenia zachytávajú chemickým procesom v rámci príslušných technológií vhodnými aditívami. Procesy sú energeticky náročné a ich výsledkom je navyše produkcia tuhých odpadov. Používané technológie sú na vysokej technickej úrovni, avšak finančne sú veľmi nákladné po stránke investičnej aj prevádzkovej.
 2. Emisie oxidov dusíka - NOx
Vzduch, ktorý v procese horenia slúži ako okysličovadlo obsahuje 79% dusíka, ktorý pri teplotách nad 700 °C reaguje s prítomným kyslíkom a vznikajú oxidy dusíka (NOx). Čiastočná redukcia emisií NOx je možná primárnymi opatreniami (riadením spaľovacieho procesu v spaľovacom zariadení). Primárnymi opatreniami však už nie je možné splniť nové emisné limity. Bude nevyhnutné použiť niektorú z možných sekundárnych technológií, ktoré sú v súčasnosti na vysokej technickej úrovni, avšak takisto sú finančne veľmi nákladné.
  3. Tuhé znečisťujúce látky (TZL)
Ako vhodné technológie je možné použiť elektrostatické odlučovače alebo tkanivové filtre. V podmienkach Zvolenskej teplárenskej, a.s. bude možné využiť existujúce elektrostatické odlučovače, ale pre dosiahnutie nových emisných limitov je nevyhnutná ich rekonštrukcia. V prípade, ak by sa realizovala niektorá z odsírovacích metód, bol by problém TZL vyriešený v rámci príslušnej technológie.
Úplné riešenie požiadaviek novej legislatívy v podmienkach Zvolenskej teplárenskej, a.s. predpokladá zložitý zásah do existujúcej technológie s investičným nákladom rádovo v desiatkach mil.€, čo presahuje finančné možnosti spoločnosti a nie je realizovateľné bez poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Prenesenie potrebných finančných nákladov do ceny tepla v zásobovanej lokalite nie je možné, z dôvodu straty konkurencieschopnosti výsledného produktu.