Variantný program znižovania emisií

Ekologizácia tepelného zdroja Zvolenskej teplárenskej, a.s.TpB – 2.etapa

Od 1.1.2016 platia podstatne prísnejšie emisné limity ako ich súčasné hodnoty.
Aby mohol byť zdroj TpB aj po tomto dátume prevádzkovaný, je nutné vykonať na ňom ďalšiu ekologizáciu, ktorú nazývame 2.etapou a ktorá by zabezpečila plnenie nových ekologických požiadaviek k vplyvom na ovzdušie, stanovených aj týmito novými emisnými limitmi.

Spôsoby zabezpečenia plnenia emisných limitov - variantné riešenia ekologizácie v 2. etape.

 • VARIANT č.1 - Spoluspaľovanie uhlia a drevnej štiepky ( DŠ )

  Pri tomto variante sa uvažuje s tým, že hlavné palivo v súčasnosti používané u oboch parných kotlov sa ani v budúcnosti podstatne nezmení. Jedná sa o hnedé energetické uhlie a biomasu /drevná štiepka-DŠ/. Zdroj výroby elektriny a tepla bude využívať modernizované zariadenie v blokovom usporiadaní kotol – turbína. Zdrojom tepla je fluidný kotol s cirkulujúcou vrstvou, ktorý musí po uvedení do prevádzky spĺňať EL stanovené smernicou 2010/75/EÚ a podmienky BAT. U Variantu č.1 je z pohľadu plnenia nových emisných limitov po 1.1.2016 potrebné v rámci Ekologizácie Zvolenskej teplárenskej spoločnosti - 2.etapa zo všetkých sledovaných škodlivín, vznikajúcich prevádzkovaním jej časti TpB znížiť oproti súčasnému stavu emisné zaťaženie ovzdušia okolitého životného prostredia najmä od oxida siričitého SO2, ale aj od oxidov dusíka NOx a TZL.
  Oxid siričitý SO2 – plnenie emisného limitu je zabezpečené dávkovaním vápenca, ktoré je riešené tak, aby bolo dodávané také množstvo vápenca, ktoré je potrebné k odsíreniu spalín na požadovanú hodnotu.
  Oxidy dusíka NOx – nízka hodnota produkcie NOx bude zabezpečovaná spaľovaním paliva v cirkulujúcej vrstve. Plnenie emisného limitu zabezpečia sekundárne opatrenia denitrifikácie – pre potreby tejto varianty sa predpokladá selektívna katalytická redukcia - metóda SCR.
  Tuhé znečisťujúce látky ( TZL ) - spaliny budú pri tejto variante odprašované zrekonštruovaným súčasným elektroodlučovačom tuhých znečisťujúcich látok. Zrekonštruované elektroodlučovače zabezpečia, že koncentrácia TZL v nosnom plyne bude nižšia, ako povolený emisný limit po 1.1.2016 s hodnotou 25mg/Nm3.
  Predpokladané investičné náklady Variantu 1. – 75 mil. €
  Predpokladané uvedenie zariadenia do prevádzky – r.2017

 • VARIANT č.2 - Spoluspaľovanie biomasy a ZPN

  U tohto variantu sa uvažuje s kompletnou demontážou stávajúcich granulačných kotlov K-01 a K-02 s roštom aj spolu s mlynskými okruhmi. Tie budú nahradené stacionárnymi fluidnými kotlami na spaľovanie biomasy a ZPN, resp. bioplynu. Tepelný zdroj vyrába teplo na báze biomasy (DŠ, fytomasa, bioplyn, biometán,...), pričom základným palivom je DŠ. Zdrojom tepla je fluidný kotol so stacionárnou vrstvou. Zariadenie bude ako hlavné palivo používať predsušenú DŠ s relatívnou vlhkosťou do 30 %, čo bude podmienka pre dodávateľov DŠ. Prevádzkovateľ zdroja poskytne nízkopotenciálne teplo ako sušiace médium pre sušenie DŠ.
  Zabezpečenie podlimitných výstupných emisných parametrov sledovaných škodlivín v spalinách za oboma kotlami sa v tomto variante rieši hlavne primárnymi opatreniami.
  Oxid siričitý SO2 – plnenie emisného limitu je zabezpečené použitým palivom – biopalivá a ZPN
  Oxidy dusíka NOx – nízka hodnota produkcie NOx bude zabezpečovaná spaľovaním paliva v stacionárnej fluidnej vrstve. Oxid uhoľnatý, vytvorený pri podstechiometrickom spaľovaní biomasy a recirkulované spaliny obmedzia tvorbu NOx a priaznivo pôsobia na zníženie tvorby škodlivých emisií. Plnenie emisného limitu zabezpečia sekundárne opatrenia denitrifikácie – pre potreby tejto varianty sa predpokladá selektívna katalytická redukcia - metóda SCR.
  Tuhé znečisťujúce látky ( TZL ) - spaliny budú pri tejto variante odprašované zrekonštruovaným súčasným elektroodlučovačom tuhých znečisťujúcich látok. Zrekonštruované elektroodlučovače zabezpečia, že koncentrácia TZL v nosnom plyne bude nižšia, ako povolený emisný limit po 1.1.2016 s hodnotou 25mg/Nm3.
  Predpokladané investičné náklady Variantu 2. – 60 mil. €
  Predpokladané uvedenie zariadenia do prevádzky – r.2017

 • VARIANT č.3 - Paroplynový cyklus na ZPN

  U tohto variantu sa uvažuje s kompletnou demontážou stávajúcich granulačných kotlov K-01 a K-02 s roštom aj spolu s mlynskými okruhmi. Tie budú nahradené paroplynovým cyklom ( PPC ), ktorý bude vybudovaný ako samostatné blokové zariadenie s tepelným výkonom na celoročnú potrebu SCZT. Základným technologickým prvkom PPC je spaľovacia turbína, ktorá predstavuje zdroj tepla pre PPC. Ako palivo sa používa ZPN. Spaliny odchádzajúce zo spaľovacej turbíny sú zavedené do utilizačného kotla - parného kotla na odpadné teplo spalín, v ňom odovzdajú zostávajúcu tepelnú energiu vode, resp. pare a tá je následne privedená do parnej turbíny.
  U spaľovacích zariadení na zemný plyn sú do ovzdušia okolitého životného prostredia emitované najmä plynné znečisťujúce látky. Jedná sa o oxidy dusíka (NOx) a oxid uhoľnatý (CO). Použité technológie zodpovedajúce BAT technológiám zabezpečia spoľahlivé plnenie emisných limitov. Emisie prachu (TZL) a oxidu siričitého (SO2) sú veľmi nízke. Bez akýchkoľvek prídavných technických opatrení sú u prachu hlboko pod 5mg/Nm3 a u SO2 hlboko pod 10mg/Nm3.
  Predpokladané investičné náklady Variantu 3. – 35 mil. €
  Predpokladané uvedenie zariadenia do prevádzky – r.2017

Celý dokument "Program znižovania emisií...."