Výroba a dodávka elektriny

     Výroba a dodávka elektriny je pre spoločnosť rovnako dôležitá ako výroba a dodávka tepla. Z pohľadu technologických princípov možno výrobu elektriny rozčleniť nasledovne:

  • Teplárenská výroba - je závislá na dodávke tepla, má kogeneračný charakter, výroba je efektívna s nízkymi nákladmi na palivo.
  • Elektrárenská výroba - výroba na kondenzačnom turbogenerátore (TG) vzhľadom na malú efektivitu má vysoké náklady na palivo, cena je neregulovaná, jej výrobu je potrebné optimalizovať vzhľadom na rozsah poskytovania podporných služieb (PpS).
  • Výroba v malej vodnej elektrárni - využíva sa prietok vody a spádu vytvoreného hrádzou vodného diela Môťová. Dodávka elektriny je efektívna za regulovanú cenu. Po obmedzeniach v dôsledku rekonštrukčných prác na vodnom diele v predchádzajúcich rokoch dosiahla výroba obvyklý objem na provni 2000 MWh.

     Vyššia vlastná spotreba elektriny v porovnaní s predchádzajúcim obdobím súvisí s predĺžením prevádzky zariadenia o cca 1500 hod.

Zvolenská teplárenská, a.s. – OZE a VUKV 2018
Celková účinnosť kombinovanej výroby:
44,67 %
Podiel dodavky tepla centralizovaným zásobovaním teplom:
36,42 %
Podiel dodávky tepla pre verejnosť z celkovej dodávky tepla zabezpečovaným CZT:
93,05 %