Významné medzníky vo vývoji spoločnosti

1949 26. 3. 1949 sa na Povereníctve priemyslu v Bratislave sa rozhodlo o vybudovaní zdroja na výrobu a dodávku tepla a elektriny
1949-1954 výstavba teplárne
1954 bol uvedený do prevádzky kotol K01 s výkonom 21,2 MWt, kondenzačná    odberová turbína TG 1 s výkonom 4,95 MW, protitlaková odberová turbína TG 2 s výkonom 5,8 MW a kondenzačná turbína TG 3 s výkonom 3,7 MW
1970 dobudovanie parovodu a horúcovodu pre vyvedenie tepelného výkonu
1972-1980 2. etapa rozšírenia teplárne o dva kotly K4, K5 na spaľovanie mazutu, každý s výkonom 38,5MWt a protitlakovou turbínou TG 4 s výkonom 4 MW. Súčasťou výstavby bolo i nové mazutové hospodárstvo so zásobnými nádržami mazutu a vodné hospodárstvo s úpravou vody demineralizáciou
1975 uvedenie do prevádzky – kotol K 4
1979 uvedenie do prevádzky – kotol K 5 a inštalovanie mobilného kotla K 6 s výkonom 25 t/h
1980 uvedenie do prevádzky – turbína TG 4
1980 likvidácia turbíny TG 1 následkom postupného nedostatku tepelného výkonu v zdroji pre dodávku tepla odberateľom, ako aj pre nevýhodné cenové relácie vyrábanej el. energie z kotlov spaľujúcich triedené uhlie a mazut
1987 likvidácia turbíny TG 3 kvôli vyššie uvedeným dôvodom
1991-1992 vybudovanie novej teplárenskej kapacity na spaľovanie hnedého prachového uhlia pod názvom Tepláreň B1 Zvolen, v ktorej sú nainštalované dva kotly K01, K02 s pôvodným jednotkovým výkonom po 108 MWt, protitlaková turbína TG 01 s výkonom 25 MW, vyvedenie tepelného výkonu do výhrevne Balkán a vyvedenie el. výkonu do 110 kV rozvodne Lieskovec
1996 uvedenie do prevádzky – kondenzačná turbína TG 5
2001 17.12.2001 Fondom národného majetku SR založenie akciovej spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.
2005 Ministerstvo životného prostredia SR schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: "Ekologizácia tepelného zdroja s využitím spoluspaľovania biomasy pre Zvolenskú teplárenskú, a.s."
2005 nová aktivita spoločnosti - poskytovanie podporných služieb ( PpS) pre elektrizačnú sústavu SR (ďalej ES-SR). Poskytovanie terciálnej regulácie výkonu - TRV 30 min.
2006 Podpísaním zmluvy o dielo so SES, a. s. Tlmače ako generálnym dodávateľom sa dňa 24.4.2006 začala samotná realizácie Projektu „Ekologizácia tepelného zdroja s využitím spoluspaľovania biomasy v spoločnosti Zvolenská teplárenská a.s.“.
Realizácia začala rekonštrukciou kotla K-01 a budovaním zariadenia na manipuláciu drevnej štiepky
2006 investičná akcia - rekonštrukcia riadiaceho systému urbogenerátorov, ktorá umožňuje ovládať ich výkon priamo zo Slovenského energetického dispečingu v Žiline a tým poskytovania podporných služieb pre ES SR.
2007 ukončenie I. etapy "Ekologizácii tepelného zdroja " začiatok realizácie druhej etapy projektu a rekonštrukcie zariadení kotla K-02
2007 certifikácia poskytovania nového druhu PpS - sekundárna regulácia výkonu - SRV
2008 ukončenie realizácie projektu Ekologizácie zdroja vydaním kolaudačného rozhodnutia zo dňa 06. 06. 2008.
2009 certifikácia zariadenia na poskytovanie PpS – primárna regulácia výkonu - PRV