Ochrana ovzdušia

Zvolenská teplárenská a.s. riešila v rokoch 2005 až 2008 zabezpečenie plnenia emisných limitov v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ. Základným problémom bolo pôvodné prekračovanie povolenej úrovne emisií SO2, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2008. Spoločnosť v roku 2005 podala žiadosť a získala nenávratný finančný príspevok (NFP) zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu SR na financovanie projektu. Výška NFP bola 12,7 mil.€, čo predstavovalo cca 70% celkových investičných nákladov projektu. Podstatou technického riešenia boli primárne opatrenia na strane palivových vstupov - zmena palivovej základne. Pôvodné palivo slovenský lignit s nižšou výhrevnosťou a vyšším obsahom síry bolo nahradené palivovou zmesou – spoluspaľovaním nízkosírneho hnedého uhlia a drevnej štiepky.
Uvedenými opatreniami sa dosiahlo zníženie emisií SO2 pod úroveň aj v súčasnosti platného emisného limitu. Okrem uvedeného problému sa rekonštrukciou spaľovacích zariadení (primárnymi opatreniami) dosiahlo zníženie emisií oxidov dusíka (NOx), takže zdroj bezpečne plní v súčasnosti platné emisné limity. Prevádzka elektrostatických odlučovačov zároveň v dostatočnej miere zabezpečuje plnenie emisných limitov pre tuhé znečisťujúce látky (TZL). Realizácia projektu Ekologizácie zdroja bola úspešne ukončená vydaním kolaudačného rozhodnutia 6.6.2008. Rekonštrukciu dvoch energetických kotlov vykonala firma SES, a.s. Tlmače v priebehu 25 mesiacov. V rámci rekonštrukcie boli upravené obidva pôvodné granulačné kotly s výkonom 108 MW tak, že do ich spaľovacej komory bol doplnený pásový rošt, na ktorom prebieha spaľovanie drevnej štiepky. Zrekonštruovaný zdroj svojou prevádzkou vo všetkých výkonových režimoch aj v extrémnych klimatických podmienkach potvrdil svoju prevádzkovú spoľahlivosť ako aj jeho energetickú efektívnosť. Ročne sa vo výrobnom procese spotrebuje až 80 tis. ton drevnej štiepky, čo prispieva k obmedzeniu emisií oxidov síry a skleníkových plynov do ovzdušia. Výrazne sa zároveň znížila produkcia pevných odpadov - popolčeka ukladaného na odkalisku. Ročná produkcia popolčeka je po rekonštrukcii na úrovni 15 tis. ton. Vzhľadom na obmedzenú možnosť ukladania popolčeka spoločnosť vyvíja aktivity na odvoz a druhotné využitie popolčeka z odkaliska a v podstate celá produkcia popolčeka sa odváža pre jeho druhotné využitie pri rekultivácii starých ťažobných priestorov. Súčasne sa darí realizovať časť produkcie suchého popolčeka ako druhotnej suroviny pre ďalšie použitie v stavebníctve, čím sa perspektívne znižuje potreba investičných nákladov na zvyšovanie kapacity odkaliska popolovín.