Ochrana vôd

V oblasti odpadových vôd plní spoločnosť všetky predpísané limity znečistenia. V priebehu roka 2009 bola ukončená výstavba kanalizácie pre areál Teplárne A s inštaláciou malej čistiarne odpadových vôd. Spoločne s Bučinou Zvolen,a.s. bola vybudovaná samostatná stoková sieť s príslušným monitorovacím systémom v súlade s legislatívnymi požiadavkami.
Spoločnosť vykonáva pravidelný monitoring vôd vypúšťaných z areálov TpA a TpB cez čistiarne odpadových vôd do vodného toku Zolná a vôd z kontrolných vrtov v okolí odkaliska popolovín a úpravne vôd v areáli teplárne. Z kontrolných rozborov nebol zistený negatívny vplyv prevádzky technologického zariadenia spoločnosti na okolité životné prostredie.