Otázky, ktoré Vás zaujímajú

Čo je to centrálne zásobovanie teplom?
Je to sieť tepelných rozvodov s centrálnou kotolňou a odovzdávajúcimi stanicami tepla zásobujúca objekty teplom, prípadne teplou úžitkovou vodou.

Čo sú primárne a sekundárne rozvody tepla?
Primárne rozvody tepla slúžia na distribúciu tepla vyrobeného v zdroji do určitého počtu odovzdávacích staníc tepla.
Sekundárne rozvody slúžia na distribúciu tepla a teplej úžitkovej vody z OST do zásobovaných objektov a cirkuláciu týchto médií.

Čo je odovzdávajúca stanica tepla?
Odovzdávajúca stanica tepla (OST) je tepelno-technické zariadenie, v ktorom je teplo z primárneho média (horúca voda alebo para) odovzdávané médiu sekundárnemu. Tým je teplá voda dodávaná už priamo do vykurovacích telies (alebo do iných odberateľských OST) a teplú úžitkovú vodu pre bežnú spotrebu. Medzi občanmi je často nazývaná aj výmenníková stanica.

Musia sa odberatelia tepla starať o údržbu kotla, tepelných rozvodov alebo výmenníkovú stanicu?
Odberatelia tepla nemajú vlastný kotol, takže sa nemusia starať o jeho údržbu a ani o údržbu  komína. O primárne tepelné rozvody (rozvody po výmenníkovú stanicu) a výmenníkové stanice vo vlastníctve dodávateľa sa stará dodávateľ. V prípade, že výmenníková stanica je vo vlastníctve odberateľa starostlivosť o ňu vykonáva vlastník.

Aké požiadavky musí spĺňať subjekt, ak sa chce pripojiť na sieť tepelných rozvodov?
Musí podať žiadosť o pripojenie do siete CZT (hypertext na žiadosť). Po vzájomnej konzultácii a splnení technických podmienok na odberné zariadenie je uzavretá zmluva o odbere tepla.

Aké sú výhody centrálneho zásobovania teplom v porovnaní s individuálnymi zdrojmi tepla?

Spoľahlivosť – pri poruche rizikových prvkov sú v rozvodoch zabudované prvky, ktoré zabezpečujú dodávku tepla aj v prípade poruchy. Tieto prvky sú finančne náročné a preto sa zvyčajne pri lokálnych zdrojoch tepla neinštalujú.

Komfort – odberateľ sa nemusí zabezpečovať činnosti pre kontinuálnu dodávku tepla a TÚV, vykonáva ich dodávateľ tepla.

Bezpečnosť – výrobca tepla v rámci CZT musí všetky činnosti vykonávať v súlade s platnými zákonmi a inými predpismi, tzn. že musí pravidelne vykonávať revízie zariadení, atesty o hospodárnej prevádzke, dodržiavať bezpečnosť pri práci a ďalšie normatívne predpisy.

Ekológia – v centrálnej kotolni je 1 komín, ktorý má zabudované filtračné zariadenia na zachytávanie emisií, naopak pri malých kotolniach sa tieto zariadenia neinštalujú.

Komplexné služby – výrobca tepla v rámci CZT zabezpečuje nepretržitú poruchovú službu (havarijnú službu), ktorá operatívne zasahuje a stará sa o to, aby po oznámení poruchy bola operatívne odstránená.

Dodávka tepla za prijateľnú cenu - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prísne stanovuje cenu tepla na každý rok na základe predložených oprávnených nákladov výrobcu.

Z akých zložiek sa skladá cena tepla?

Cena tepla pozostáva z troch základných zložiek:

  1. Variabilná zložka tvoria všetky nevyhnutné energetické vstupy ako je palivo (zemný plyn, elektrická energia), technologická voda a pod., t.j. náklady na priamy materiál. Cena predstavujúca variabilnú zložku nákladov je fakturovaná na základe nameraného množstva tepla na odbernom mieste.
  2. Fixná zložka zahŕňa v sebe náklady na odpisy, opravy a údržbu, náklady na rôzne zákonné povinnosti spojené s výrobou tepla, náklady na poistné, audit, služby, personálne náklady a aj kalkulovaný primeraný zisk spoločnosti. Cena predstavujúca fixnú zložku nákladov s primeraným ziskom je fakturovaná na základe dohodnutej hodnoty regulačného príkonu.
  3. K variabilnej a fixnej zložke sa ešte pripočítava zákonná DPH vo výške 20%.

Aký je prevodový koeficient z GJ na kWh a naopak?
     1 GJ = 277,778 kWh
     1 kWh = 0,0036 GJ