Oznámenie protispoločenskej činnosti je možné urobiť:

 

 

 

 


  • Mailom:

    oznamenia@zvtp.sk

    ( schránka je prístupná 24 hodín denne a má k nej prístup iba zodpovedná osoba)

  • Písomne v zalepenej listovej obálke odovzdanej na podateľni a označenej:

    „NEOTVÁRAŤ – OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“

Evidencia a vyhodnotenie:

V súčasnosti neevidujeme žiadne podania.