Podporné služby

Zvolenská teplárenská, a.s. je poskytovateľom podporných služieb (PpS) pre elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky, ktorej prevádzkovateľom je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava (SEPS, a.s.).
Pri poskytovaní PpS za Zvolenská teplárenská, a.s. riadi Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, a.s. a Technickými podmienkami prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.sepsas.sk

  Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen má v súčasnej dobe platné certifikáty na poskytovanie podporných služieb (PpS):
 • PRV - primárna regulácia činného výkonu
 • SRV - sekundárna regulácia činného výkonu
 • TRV15min+ - terciálne regulácia činného výkonu 15 minútová kladná
 • TRV15min- - terciálne regulácia činného výkonu 15 minútová záporná

  Rozsah certifikovaných PpS pre ZvTp, a.s.:
 • PRV = Pmin = 2 MW Pmax = 20,0 MW
 • SRV = Pmin = 0 MW Pmax = 8 MW
 • TRV15min+ = Pmin = 0 MW Pmax = 22,0 MW
 • TRV15min- = Pmin = 0 MW Pmax = 22,0 MW

Primárna regulácia činného výkonu (PRV)
Poskytovaním primárnej regulácie sa rozumie rezervácia a využitie dohodnutej hodnoty regulačného výkonu pre primárnu reguláciu v zmysle Technických podmienok. Rezerváciou primárneho regulačného výkonu sa rozumie jeho nepretržitá funkčnosť pre poskytovanie primárnej regulácie v obchodnej hodine, na ktorú bola rezervovaná.
Sekundárna regulácia činného výkonu (SRV)
Poskytovaním sekundárnej regulácie sa rozumie rezervácia a využitie dohodnutej hodnoty regulačného výkonu pre sekundárnu reguláciu v zmysle Technických podmienok. Rezerváciou sekundárneho regulačného výkonu sa rozumie jeho nepretržitá funkčnosť pre poskytovanie v sekundárnej regulácii v obchodnej hodine, na ktorú bola rezervovaná.
Regulačné pásmo sekundárnej regulácie sa skladá z výkonu kladnej sekundárnej regulácie a z výkonu zápornej sekundárnej regulácie, ktoré sú symetricky rozložené okolo Pdg zaslaného Poskytovateľom. Rýchlosti zaťažovania a rýchlosti odľahčovania v regulačnom pásme sekundárnej regulácie pre jednotlivé elektroenergetické zariadenia poskytujúce PpS určuje Poskytovateľ s rešpektovaním požiadaviek v zmysle Technických podmienok. Súčet regulačných pásiem sekundárnej regulácie elektroenergetických zariadení poskytujúcich PpS Poskytovateľa, zapojených do sekundárnej regulácie, tvorí súhrnné regulačné pásmo sekundárnej regulácie Poskytovateľa.
Terciárna regulácia činného výkonu 15 minútová kladná (TRV15MIN+) a záporná (TRV15MIN-)
Poskytovaním terciárnej regulácie sa rozumie rezervácia a využitie dohodnutej hodnoty regulačného pásma terciárnej regulácie v obchodnej hodine, na ktorú bola rezervovaná.
Rezerváciou dohodnutej hodnoty regulačného pásma sa rozumie jeho nepretržitá funkčnosť pre využitie v terciárnej regulácii. Využitím terciárnej regulácie sa rozumie riadenie činného výkonu elektroenergetického zariadenia poskytujúceho PpS v jeho regulačnom pásme terciárnej regulácie RIS SED alebo na základe príkazu dispečera dispečingu PPS.
Regulačné pásmo terciárnej regulácie sa skladá z výkonu kladnej terciárnej regulácie alebo z výkonu zápornej terciárnej regulácie. Toto regulačné pásmo sa znižuje o regulačné pásmo primárnej regulácie a regulačné pásmo sekundárnej regulácie, pokiaľ sú tieto podporné služby na elektroenergetickom zariadení poskytujúcom PpS poskytované, a to po dobu, pokiaľ sú poskytované súčasne s terciárnou reguláciou. Súčet regulačných pásiem terciárnej regulácie elektroenergetických zariadení poskytujúcich PpS Poskytovateľa, zapojených do terciárnej regulácie, tvorí súhrnné regulačné pásmo terciárnej regulácie poskytovateľa.