Politika spoločnosti

Politika spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.:

 • Považovať spokojnosť zákazníkov za hlavný ukazovateľ a kvalitu chápať ako plné uspokojenie potrieb a očakávaní zákazníkov.
 • Zabezpečiť kvalitu vo výrobe, dodávke a rozvode tepla a elektriny.
 • Dodávateľsko-odberateľské vzťahy riadiť tak, aby viedli k rastu tvorby hodnoty u obidvoch zúčastnených partnerov a ku korektnej a dlhodobej obchodnej spolupráci.
 • Zabezpečovať služby bez závad a trvalo znižovať počet reklamácii nami poskytovaných služieb.
 • Systematickým vzdelávaním zamestnancov zvyšovať ich profesionálny rast, odbornosť a zručnosť a v neposlednom rade aj povedomie v oblasti kvality
 • Každý zamestnanec spoločnosti musí byť presvedčený o tom, že kvalita realizovaných služieb, poskytovaných našou spoločnosťou je prvoradá a dobré meno spoločnosti vytvárajú všetci jej zamestnanci.

v environmentálnej oblasti:

 • Prevádzkovať svoje zariadenia a technológie v súlade s ochranou životného prostredia a trvale znižovať vplyv výrobného procesu na životné prostredie
 • Znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a trvalo venovať pozornosť dodržiavaniu prípustných hodnôt emisných limitov vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek
 • V oblasti vodného hospodárstva plniť všetky predpísané limity a ukazovatele kvality odpadových vôd
 • Efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých Výrobných činnostiach a obmedzovať objem odpadov
 • Pozitívne ovplyvňovať svojich obchodných partnerov aby si osvojili aktívny a zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia
 • Rôznymi spôsobmi komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou