POPOLČEK

Teplárenský popolček je produkt po spoluspaľovaní práškového hnedého uhlia a drevnej štiepky, ktorého vlastnosti sú dané vlastnosťami popola obsiahnutého v hnedom uhlí a drevnej štiepke. Teplárenský popolček TEPOZ, ktorý je odlučovaný zo spalín prostredníctvom elektrostatických odlučovačov a odvádzaný do zásobníka je sivej farby, sypký, homogénny, veľmi jemného zrnenia, vysokej suchosti a bez zápachu. V zásobníku, kde je zamedzený prístup vlhkosti, je skladovaný. Doprava teplárenského popolčeka TEPOZ je vykonávaná v uzavretých automobilových cisternách.

Teplárenský popolček je možné využívať pri výrobe cementov, tehliarskych výrobkov, využívať ako prímes do betónov a podobne. Vhodnosť využitia teplárenského popolčeka do uvedených výrobkov potvrdzuje úspešná certifikácia výrobkov našich odberateľov popolčeka.