Povinné zverejňovanie


Zvolenská teplárenská, a.s. je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2, ods.3 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zak. č. 211/2000 Zz), a informácie zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Zz.

Spoločnosť ako povinná osoba vo všeobecnosti neuzatvára zmluvy, predmetom ktorých je obstaranie za verejné prostriedky, resp. ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona, alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Z tohto dôvodu na svojej webovej stránke Zvolenská teplárenská a.s. zverejňuje len tie zmluvy, ktoré v zmysle zákona spĺňajú náležitosti povinne zverejňovanej zmluvy, prípadne ak o to požiadal obchodný partner spoločnosti.

V tejto sekcii sú okrem zmlúv uverejňované aj objednávky na tovary a služby a faktúry za dodané tovary a služby.

ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY