Rozhodnutia ÚRSO

Zvolenská teplárenská a.s. je pri stanovovaní ceny tepla a elektriny viazaná rozhdnutiami ÚRSO.

    ÚRSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je orgán štátnej správy s osobitným postavením. Poslaním regulačného úradu je vytvárať v oblasti, kde neexistuje prirodzená konkurencia, monopolom, t. j. výrobcom a dodávateľom elektriny, plynu, tepla a vody, prostredie blízke konkurenčnému prostrediu. Pričom musí dbať na ochranu záujmov spotrebiteľov, rovnako ako aj na záujmy investorov. Je prirodzené, že investor by nepodnikal v tejto oblasti, keby nemal zisk. Úrad musí preto vytvárať takú atmosféru, aby sa podnikateľovi oplatilo investovať, ale tak, aby na to spotrebiteľ nedoplácal - aby boli ceny spravodlivé pre obe strany.

Cenové rozhodnutia vydané ÚRSO pre Zvolenskú teplárenskú a.s. za posledné roky:

 

ELEKTRINA

TEPLO