Štandardy kvality


Štandardy kvality dodávanej elektriny a služieb súvisiacich s dodávkou elektriny

Spoločnosť Zvolenská teplárenská, a.s. ako regulovaný subjekt nepredkladá vyhodnotenie štandardov kvality v oblasti elektroenergetika podľa § 22 ods. 4 písm. h) Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii  v sieťových odvetviach z dôvodu, že spoločnosť nemá koncového odberateľa elektriny.

Zvolenská teplárenská, a.s. dodáva elektrinu na straty do regionálnej distribučnej sústavy SSE-Distribúcia a.s. Žilina.

Štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla

Vyhláška ÚRSO č.92/2011 Z.z., účinná od 1.01. do 31.08.2012 a následne vyhláška ÚRSO č.277/2012, ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a služieb súvisiacich s dodávkou tepla. Zároveň ustanovuje formu a obsah vyhodnocovania dodržiavania jednotlivých štandardov kvality pri dodávke tepla a tiež podmienky zverejnenia dosahovaných štandardov.

Dodržanie štandardov kvality dodávaného tepla (podľa § 2) a služieb spojených s dodávkou tepla (podľa § 3) charakterizuje schopnosť regulovaného subjektu dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky v zmysle platnej legislatívy a zákona o energetike.

Regulovaný subjekt sa zaväzuje dodržiavať, sledovať a vyhodnocovať štandardy kvality podľa § 2 a § 3, ustanovené vyhláškou 92/2011 Z.z. a následne  vyhláškou ÚRSO 277/2012 ktorá je účinná od 01.09.2012.

ROK 2012
ROK 2013
ROK 2014
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018

ROK 2019

ROK 2020

Práva a povinnosti odberateľa tepla