Súčasnosť

Zvolenská teplárenská akciová spoločnosť, bola založená Fondom národného majetku 17.12.2001 ako jedna zo štyroch nástupníckych organizácií po zrušení Stredoslovenských energetických závodov š.p. Žilina. Zápis do Obchodného registra registrového súdu Banská Bystrica bol vykonaný ku dňu 1.1.2002.

Zvolenská teplárenská, a.s. prevádzkuje dva samostatné zdroje tepla – zdroj Tepláreň „A“ a zdroj Tepláreň „B“. Ich tepelný výkon plne postačuje pre zabezpečenie potrieb tepla celej lokality mesta Zvolen.

  Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je výroba, dodávka a rozvod tepla a elektrickej energie. Výroba tepla je uskutočňovaná v kombinovanom cykle. Dodávka tepla je determinovaná dosahom rozvodov tepla.

Zdroj tepla na Tp B, neplnil emisné limity EÚ v SR platné od roku 2008 a preto bol komplexne zrekonštruovaný v rámci projektu „Ekologizácie...“ v rokoch 2005 až 2008 tak, aby spĺňal podmnienky platnej legislatívy SR a EÚ. Základným problémom bolo prekračovanie limitov emisií SO2. Podstatou technického riešenia boli primárne opatrenia na strane palivových vstupov - zmena palivovej základne. Pôvodné palivo slovenský lignit s nižšou výhrevnosťou a vyšším obsahom síry bol nahradený palivovou zmesou – spoluspaľovaním nízkosírneho hnedého uhlia a drevných štiepok. Uvedenými opatreniami sa dosiahlo zníženie emisií SO2 pod úroveň v súčasnosti platného emisného limitu. Okrem uvedeného problemu sa rekonštrukciou spaľovacích zariadení (primárnymi opatreniami) dosiahlo zníženie emisií oxidov dusíka (NOx). Prevádzka elektrostatických odlučovačov zároveň v dostatočnej miere zabečuje plnenie súčasných emisných limitov pre tuhé znečisťujúce látky (TZL). Realizácia projektu „Ekologizácie ...“ bola úspešne ukončená vydaním kolaudačného rozhodnutia 6.6.2008. Rekonštrukciu dvoch energetických kotlov vykonala firma SES, a.s. Tlmače v priebehu 25 mesiacov. Rekonštruované boli obidva pôvodné granulačné kotly s výkonom 108 MW tak, že bolo doplnené nové spaľovacie zariadenia - pásový rošt, na ktorom prebieha spaľovanie drevných štiepok, pričom kotol K-02 bol zrekonštruovaný na nižší menovitý výkon 65 MW, čo umožňuje celoročnú prevádzku zdroja. Od nábehu prvého kotla sa darilo dosahovať takmer maximálnu hranicu podielu drevných štiepok 30% tak, že v roku 2007 – bola spotreba drevných štiepok 15 600 ton, 2008 - 56 000 ton, 2009 - 65 000 ton, 2010 – 73 000 ton.

Významné medzníky od vzniku akciovej spoločnosti.