Výroba a dodávka tepla

Činnosť spoločnosti Zvolenská teplárenská a.s. sa riadi mottom:

„Energie pre región“

    

     Výroba, rozvod a dodávka tepla je jedným z hlavných predmetov činnosti spoločnosti. Cieľovými skupinami dodávky tepla sú bytovo-komunálny sektor, verejný sektor a priemysel. V dodávke tepla prevažuje dodávka na vykurovanie a prípravu teplej vody pre bytovo-komunálny sektor, avšak aj dodávka tepla pre priemysel je z veľkej časti využívaná na vykurovanie výrobných objektov. Takýto charakter odberov spôsobuje, že sa prejavuje silná závislosť dodávky tepla na klimatických podmienkach.

     V predchádzajúcich rokoch dochádzalo k poklesu dodávky tepla hlavne v bytovo-komunálnom sektore vplyvom zatepľovania bytových domov a hydraulického vyregulovania vykurovacích systémov.

Vývoj dodávky tepla a tržieb za teplo

Položka M.j. 2017 2018 2019 Rok 2019, 2018 rozdiel   Rok 2019, 2018 rozdiel v % Index rok 2019/2017
Dodávka tepla celkom MWh 174 650 158 293 142 897 - 15 396 -9,726 % 0,818
Vlastné kúrenie MWh 7 914 8 403 8 056 -347 - 4,129 % 1,018
Straty v rozvodoch MWh 24 667 25 895 21 544 - 4 351 - 16,802 % 0,873
Fakturačná dodávka tepla MWh 142 070 123 995 113 297 -10 698 -8,628 % 0,797
Tržby za teplo 8 575 975 7 746 262 7 800 137 53 875 0,7 % 0,910