Výroba a dodávka tepla

Činnosť spoločnosti Zvolenská teplárenská a.s. sa riadi mottom:

„Energie pre región“

    

     Výroba, rozvod a dodávka tepla je jedným z hlavných predmetov činnosti spoločnosti. Cieľovými skupinami dodávky tepla sú bytovo-komunálny sektor, verejný sektor a priemysel. V dodávke tepla prevažuje dodávka na vykurovanie a prípravu teplej vody pre bytovo-komunálny sektor, avšak aj dodávka tepla pre priemysel je z veľkej časti využívaná na vykurovanie výrobných objektov. Takýto charakter odberov spôsobuje, že sa prejavuje silná závislosť dodávky tepla na klimatických podmienkach.

     V predchádzajúcich rokoch dochádzalo k poklesu dodávky tepla hlavne v bytovo-komunálnom sektore vplyvom zatepľovania bytových domov a hydraulického vyregulovania vykurovacích systémov.

Vývoj dodávky tepla a tržieb za teplo

Položka M.j. 2014 2015 2016 Rok 2016, 2015 rozdiel   Rok 2016, 2015 Rozdiel v % Index rok 2016/2014
Dodávka tepla celkom MWh 155 477 170 575 169 054 - 1 521 -0,89 % 1,0873
Vlastné kúrenie MWh 8 228 7 891 8 032 141 1,79 % 0,9762
Straty v rozvodoch MWh 24 689 26 849 21 596 -5 253 -19,56 % 0,8747
Fakturačná dodávka tepla MWh 146 195 135 835 139 426 3 591 2,64 % 1,1376
Tržby za teplo 8 083 189 8 551 060 8 645 552 94 492 1,11 % 1,0696