Výroba a dodávka tepla

Činnosť spoločnosti Zvolenská teplárenská a.s. sa riadi mottom:

„Energie pre región“

    

     Výroba, rozvod a dodávka tepla je jedným z hlavných predmetov činnosti spoločnosti. Cieľovými skupinami dodávky tepla sú bytovo-komunálny sektor, verejný sektor a priemysel. V dodávke tepla prevažuje dodávka na vykurovanie a prípravu teplej vody pre bytovo-komunálny sektor, avšak aj dodávka tepla pre priemysel je z veľkej časti využívaná na vykurovanie výrobných objektov. Takýto charakter odberov spôsobuje, že sa prejavuje silná závislosť dodávky tepla na klimatických podmienkach.

     V predchádzajúcich rokoch dochádzalo k poklesu dodávky tepla hlavne v bytovo-komunálnom sektore vplyvom zatepľovania bytových domov a hydraulického vyregulovania vykurovacích systémov.

Vývoj dodávky tepla a tržieb za teplo

Položka M.j. 2016 2017 2018 Rok 2018, 2017 rozdiel   Rok 2018, 2017 rozdiel v % Index rok 2018/2016
Dodávka tepla celkom MWh 169 054 174 650 158 293 - 16 357 -9,37 % 0,9363
Vlastné kúrenie MWh 7 891 7 914 8 403 489 6,18 % 1,0462
Straty v rozvodoch MWh 21 596 24 667 25 895 1 228 4,98 % 1,1991
Fakturačná dodávka tepla MWh 139 426 142 070 123 995 -18 075 -12,72 % 0,8893
Tržby za teplo   8 624 342 8 575 975 7 746 262 - 829 713 -9,67 % 0,8982