Výroba a dodávka tepla

Činnosť spoločnosti Zvolenská teplárenská a.s. sa riadi mottom:

„Energie pre región“

    

     Výroba, rozvod a dodávka tepla je jedným z hlavných predmetov činnosti spoločnosti. Cieľovými skupinami dodávky tepla sú bytovo-komunálny sektor, verejný sektor a priemysel. V dodávke tepla prevažuje dodávka na vykurovanie a prípravu teplej vody pre bytovo-komunálny sektor, avšak aj dodávka tepla pre priemysel je z veľkej časti využívaná na vykurovanie výrobných objektov. Takýto charakter odberov spôsobuje, že sa prejavuje silná závislosť dodávky tepla na klimatických podmienkach.

     V predchádzajúcich rokoch dochádzalo k poklesu dodávky tepla hlavne v bytovo-komunálnom sektore vplyvom zatepľovania bytových domov a hydraulického vyregulovania vykurovacích systémov.

Vývoj dodávky tepla a tržieb za teplo

Položka M.j. 2015 2016 2017 Rok 2017, 2016 rozdiel   Rok 2017, 2016 rozdiel v % Index rok 2017/2015
Dodávka tepla celkom MWh 170 575 169 054 174 650 5 596 3,31 % 1,02389
Vlastné kúrenie MWh 7 891 8 032 7 914 -118 -1,47 % 1,00287
Straty v rozvodoch MWh 26 849 21 596 24 667 3 070 14,22 % 0,91871
Fakturačná dodávka tepla MWh 135 835 139 426 142 070 2 644 1,90 % 1,04590
Tržby za teplo   8 528 615 8 624 342 8 575 975 - 48 367 -0,56 % 1,00522