Aktuálne verejné obstarania,
prieskumy trhu
a výzvy na predloženie ponúk


„Odber a odvoz tuhých zvyškov po spaľovaní získaných ťažbou z odkaliska popolovín - výzva na predloženie cenových ponúk."

- Zvolenská teplárenská, a.s. mieni uzavrieť Zmluvu o poskytnutí služby na „Odber a odvoz tuhých zvyškov po spaľovaní získaných ťažbou z odkaliska popolovín“.
- Podľa rozhodnutia Zvolenskej teplárenskej, a.s. ako obstarávateľa v zmysle § 9 ods. 3 písm. c) a a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s Internou smernicou obstarávateľa č. 8/2016 bude výber dodávateľa uskutočnený na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených na výzvu.
- Podmienky a rozsah predmetu diela je definovaný vo výzve.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 50.000 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk je do 23.3.2018 do 13.00 hod.

Záujemcom bude na požiadanie umožnená obhliadka miesta nakládky popolčeka v termíne najneskôr do 21.3.2018.

12.03.2018