Aktuálne verejné obstarávania,
prieskumy trhu
a výzvy na predloženie ponúk

 

Profil obstarávateľa Zvolenská teplárenská, a.s.:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/3007


„Zmluva o poskytovaní daňového a ekonomického poradenstva - výzva na predloženie cenových ponúk."

- Zvolenská teplárenská, a.s. mieni uzavrieť Zmluvu o poskytovaní daňového a ekonomického poradenstva na obdobie od 07/2020 na dobu neurčitú..
- Podľa rozhodnutia Zvolenskej teplárenskej, a.s. ako obstarávateľa v zmysle § 9 ods. 3 písm. c) a a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s Internou smernicou obstarávateľa č. 8/2016 bude výber dodávateľa uskutočnený na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených na výzvu.
- Úplné znenie Výzvy na predkladanie ponúk nájdete tu>>>.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 2.500,00 EUR/rok bez DPH.
Lehota na predkladanie ponúk je do 24.6.2020 do 13.00 hod.

 

11.06.2020

 


"Výzva na predkladanie ponúk – Konzultant pre rozvoj spoločnosti"

Rozsah predmetu zákazky ako aj ďalšie informácie sú dostupné v
priloženom dokumente.

Lehota na predkladanie ponúk je do 24.4.2020 do 11:00.

"Výzva na predkladanie ponúk - Stavebný dozor, rola FIDIC inžiniera"

Rozsah predmetu zákazky ako aj ďalšie informácie sú dostupné na
https://iib.int/en/zvolenska-teplarenska/construction-supervision .

Lehota na predkladanie ponúk je do 17.10.2019 do 13:00.

"Výzva na predkvalifikáciu - Obstarávanie rekonštrukčných prác v teplárni, dodávka a inštalácia kotlov na biomasu a plyn"

Rozsah predmetu zákazky ako aj ďalšie informácie sú dostupné na
https://iib.int/en/zvolenska-teplarenska/dh-plant-rehabilitation-works

Lehota na predkladanie ponúk je predĺžená do 13.9.2019 do 11:00.

"Výzva na predkladanie ponúk - Dodržiavanie environmentálnej a sociálnej regulácie"

Rozsah predmetu zákazky ako aj ďalšie informácie sú dostupné na
https://iib.int/en/zvolenska-teplarenska/environmental-and-social-regulation-compliance.

Lehota na predkladanie ponúk je do 31.5.2019 do 12:00.

 

"Výzva na predkladanie ponúk – Podpora pri implementácii a administrácii kontraktu".

Rozsah predmetu zákazky ako aj ďalšie informácie sú dostupné na https://iib.int/en/zvolenska-teplarenska/implementation-support.

Lehota na predkladanie ponúk je do 18.4.2019 do 12:00.

 

 

"Výzva na predkladanie ponúk - Revízia štúdie uskutočniteľnosti a dizajnov".

Rozsah predmetu zákazky ako aj ďalšie informácie sú dostupné na
https://iib.int/en/zvolenska-teplarenska/review-of-study-and-designs.

Lehota na predkladanie ponúk je do 1.3.2019 do 12:00.


"Výzva na predkladanie ponúk - Príprava podrobných dizajnov, podpora s počiatočnými povoleniami".

Rozsah predmetu zákazky ako aj ďalšie informácie sú dostupné na
https://iib.int/en/zvolenska-teplarenska/preparation-of-designs.

Lehota na predkladanie ponúk je do 1.3.2019 do 12:00.


„Odber a odvoz tuhých zvyškov po spaľovaní získaných ťažbou z odkaliska popolovín - výzva na predloženie cenových ponúk."

- Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen mieni uzavrieť Zmluvu o poskytovaní služby na odber a odvoz popolčeka získaného ťažbou z odkaliska popolovín, pričom obstarávateľ umožňuje predložiť ponuku na celý rozsah zákazky, alebo čiastočný rozsah zákazky, ktorá je predmetom obstarávania.
- Podľa rozhodnutia Zvolenskej teplárenskej, a.s. ako obstarávateľa v zmysle § 9 ods. 3 písm. c) a a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s Internou smernicou obstarávateľa č. 8/2016 bude výber dodávateľa uskutočnený na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených na výzvu.
- Rozsah predmetu výberového konania je definovaný podľa požiadaviek obstarávateľa pod bodom 5. Výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky: 100.000 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk je do 17.5.2018 do 13.00 hod.

V prípade potreby spresnenia informácií o predmete plnenia a rozsahu vykonávanej služby bude umožnená obhliadka miesta nakládky popolčeka na odkalisku, najneskôr však do 14.5.2018.
Prosíme záujemcov o obhliadku, aby sa vopred nahlásili e-mailom na adresu turanska@zvtp.sk

 

4.5.2018


„Stredná oprava turbíny TG01, Typ R 25 A0 vo Zvolenskej teplárenskej, a.s," - výzva na predloženie cenovej ponuky.

- Zvolenská teplárenská, a.s. mieni v rámci Plánu opráv a údržby na rok 2018 uzavrieť Zmluvu o dielo na „Strednú opravu turbíny TG01 vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. Zvolen“ v zmysle Prílohy č.1 Výzvy na predkladanie ponúk.
- Podľa rozhodnutia Zvolenskej teplárenskej, a.s. ako obstarávateľa v zmysle § 9 ods. 3 písm. c) a a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s Internou smernicou obstarávateľa č. 8/2016 bude výber dodávateľa uskutočnený na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených na výzvu.
- Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 100.000 EUR.
Predmet obstarávania je popísaný v Prílohe č.1 Výzvy na predkladanie ponúk.
- V prípade potreby je možné vykonať obhliadku miesta realizácie diela dňa 3.5.2018 o 10:00 hod. Zraz záujemcov bude v návštevnej miestnosti Zvolenskej teplárenskej, a.s., Zvolen
Prosíme záujemcov o obhliadku, aby svoju účasť potvrdili najneskôr do 30.4.2018 mailom na adresu murin@zvtp.sk, stankovic@zvtp.sk

Lehota na predkladanie ponúk je do 14.05.2018 do 13:00 hod.

27.4.2018


„Odber a odvoz tuhých zvyškov po spaľovaní získaných ťažbou z odkaliska popolovín - výzva na predloženie cenových ponúk."

- Zvolenská teplárenská, a.s. mieni uzavrieť Zmluvu o poskytnutí služby na „Odber a odvoz tuhých zvyškov po spaľovaní získaných ťažbou z odkaliska popolovín“.
- Podľa rozhodnutia Zvolenskej teplárenskej, a.s. ako obstarávateľa v zmysle § 9 ods. 3 písm. c) a a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s Internou smernicou obstarávateľa č. 8/2016 bude výber dodávateľa uskutočnený na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených na výzvu.
- Podmienky a rozsah predmetu diela je definovaný vo výzve.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 50.000 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk je do 23.3.2018 do 13.00 hod.

Záujemcom bude na požiadanie umožnená obhliadka miesta nakládky popolčeka v termíne najneskôr do 21.3.2018.

 

12.03.2018