Aktuálne verejné obstarania,
prieskumy trhu
a výzvy na predloženie ponúk


„Oprava železničnej vlečky vo Zvolenskej teplárenskej, a.s, Zvolen" - výzva na predloženie cenovej ponuky.

- Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen mieni uzavrieť Zmluvu o dielo na realizáciu diela „Oprava železničnej vlečky vo Zvolenskej teplárenskej, a.s., Zvolen“.
- Podľa rozhodnutia Zvolenskej teplárenskej, a.s. ako obstarávateľa v zmysle § 9 ods. 3 písm. c) a a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s Internou smernicou obstarávateľa č. 8/2016 bude výber dodávateľa uskutočnený na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených na výzvu.
- Rozsah predmetu výberového konania je definovaný podľa požiadaviek obstarávateľa v bode 5. Výzvy a Prílohy č. 1.
- V prípade potreby spresnenia informácií o predmete zákazky a rozsahu vykonávanej opravy bude umožnené nahliadnuť do Vyhodnotenia z komplexnej prehliadky železničnej vlečky vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. dňa 21.7.2017 v čase od 6,00 – 13,00 hod.
Prosíme uchádzačov, ktorí budú mať záujem do Vyhodnotenia nahliadnuť, aby sa prihlásili e-mailom na adresu: 

Lehota na predkladanie ponúk je do 24.07.2017 do 13:00 hod.

14.07.2017