Zmena média v parných rozvodoch

 

                

  

Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ Zvolenská teplárenská, a.s. podpísal  v novembri 2018 Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC451-2017-20/P307, ktorá bola zverejnená v CRZ dňa 13.11.2018 a účinnosť nadobudla dňa 14.11.2018.

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3751412&l=sk

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. Predmetom projektu je vo vymedzenom rozsahu výmena súčasných parných rozvodov tepla za nové horúcovodné. Projekt zahŕňa aj náhradu súčasných parných primárnych časti súvisiacich odovzdávacích staníc tepla po riešenej trase rekonštruovaného rozvodu tepla.

Názov projektu

Zmena média v parných rozvodoch

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. 

Kontrahovaná výška NFP

5 637 313,98  EUR

Európska únia

www.europa.eu

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk