Zmena média v parných rozvodoch - II ETAPA

 

                

  

Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ Zvolenská teplárenská, a.s., podpísal vo februári 2020 Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC451-2019-50/X537, ktorá bola zverejnená v CRZ dňa 26.2.2020 a účinnosť nadobudla dňa 27.2.2020.

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4467096&l=sk

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch – II.etapa vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla. Predmetom projektu je vo vymedzenom rozsahu výmena súčasných parných rozvodov tepla za nové horúcovodné. Projekt zahŕňa aj náhradu súčasných parných primárnych časti súvisiacich odovzdávacích staníc tepla po riešenej trase rekonštruovaného rozvodu tepla.

Názov projektu

Zmena média v parných rozvodoch - II. etapa

Hlavný cieľ projektu

 

Cieľom projektu Zmena média v parných rozvodoch – II. etapa vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. je zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dosiahnuť zvýšenie účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania dodávaného tepla

Kontrahovaná výška NFP

5 133 888,13 EUR

Európska únia

www.europa.eu

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk