Výroba elektriny - stručný popis

Z tepla, vyrobeného v parných kotloch je možné v turbogenerátoroch vyrábať elektrinu. Tá je využívaná ako pre vlastnú potrebu, tak aj na predaj do elektrickej rozvodnej siete. Zvolenská teplárenská, a.s. je okrem výrobcu a distribútora tepelnej energie aj dodávateľom elektriny, ktorá sa dodáva do 110kV elektrickej rozvodnej siete cez rozvodňu Lieskovec. Okrem elektriny, vyrobenej priamo v teplárni je Zvolenská teplárenská a.s. aj prevádzkovateľom malej vodnej elektrárne Slatinka. Výroba a dodávka elektriny je pre spoločnosť rovnako dôležitá ako výroba a dodávka tepla. Z pohľadu technologických princípov možno výrobu elektriny rozčleniť nasledovne :

  • Teplárenská výroba – je závislá na dodávke tepla, má kogeneračný charakter, výroba je efektívna s nízkymi nákladmi na palivo.
  • Elektrárenská výroba – výroba na kondenzačnom turbogenerátore (TG-5) vzhľadom na malú efektivitu má vysoké náklady na palivo, cena je neregulovaná, jej výroba sa optimalizuje vzhľadom na rozsah poskytovania podporných služieb (PpS)
  • Výroba v malej vodnej elektrárni – využíva prietok vody a spádu vytvoreného hrádzou vodného diela Môťová. Dodávka elektriny je efektívna za regulovanú cenu. Výroba dosahuje obvyklý objem na úrovni 2000 MWh/rok.

Vlastná spotreba elektriny predsatvuje cca 20% vyrobenej elektriny a v celkovom objeme cca 20 tis. MWh/rok.

Poskytovanie podporných služieb pre elektrizačnú sústavu SR
Od roku 2005 spoločnosť úspešne poskytuje podporné služby pre ES-SR. Certifikát bol v roku 2006 rozšírený o sekundárnu reguláciu výkonu a umožňuje poskytovať terciárnu reguláciu výkonu (ďalej TRV) 30 minút +23 MW, TRV 30 minút -23 MW a tiež sekundárnu reguláciu výkonu (SRV) ± 11,5 MW. Od roku 2009 aj primárnu reguláciu výkonu ( PRV ) ± 1 MW. Uvedená činnosť si vyžiadala celkové prehodnotenie diagramu výroby elektriny a kontraktu s distribučnou spoločnosťou, ako aj zvýšenie technologickej disciplíny zo strany prevádzkového personálu. PpS sú poskytované na základe kontraktov pre prevádzkovateľa ES-SR. Spoločnosť poskytuje podľa možnosti optimálnu štruktúru TRV 30 min (+), TRV 30 min (-), SRV a PRV. Poskytovanie PpS zvyšuje nároky na spoľahlivosť prevádzky technologického zariadenia. Spoločnosť je subjektom zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku. Potreba väčšej výroby regulačnej (kondenzačnej) elektriny pri poskytovaní PpS má vždy za následok mierne zhoršenie výrobných ukazovateľov. Ekonomický efekt je pozitívny, preto spoločnosť rozvíja činnosti zamerané na možnosť poskytovania týchto služieb.

Malá vodná elektráreň Slatina

Je vybudovaná v priehradovom objekte vodnej nádrže Slatina. VE je v prevádzke od r. 1958, má nainštalovanú Kaplanovu vertikálnu turbínu s výkonom 1,0 MW s úplne automatizovanou prevádzkou. Súčasťou VE je čerpacia stanica pre dodávku vody na technologické účely Teplárne Zvolen i pre drevársky podnik Bučina Zvolen. Čerpacia stanica má tri čerpadlá s výkonom 1 800 m3/h pre výtlak 26 m.     História zdroja Tepláreň Zvolen siaha do začiatku 50-tych rokov minulého storočia, kedy bola začatá výstavba teplárne ako zdroja pre drevokombinát Bučina Zvolen. Zdroj prešiel rôznymi formami podnikania ako organizačná zložka rezortu energetiky.