Zmluvy za rok 2020

Dátum Názov zmluvy Číslo zmluvy Cena Dodávateľ CRZ
07.01.2020 Zmluva o povinnom výkupe elektriny 602019 0,00€ Slovenský plynárenský priemysel, a.s >>>
08.01.2020 Zmluva o dielo 300-080/19 612019 300-080/19 0,00€ PPA inžiniering, s.r.o. >>>
31.01.2020 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov 42020 0,00€ Biometric, spol. s.r.o. >>>
06.02.2020 Zmluva 52020 0,00€ Energyco, s.r.o. >>>
07.02.2020 Zmluva o doplatku 62020 0,00€ OKTE, a.s >>>
17.02.2020 Agreement on provision of consultancy services
for Enviromental and social regulation
compliance
2019/1002 0,00€ EKOCONSULT-enviro, a.s. >>>
26.02.2020 SIEA zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku
KZP- P04-SC451-
2019-50/X537 8/2020
0,00€ Ministerstvoživotného prostredia SR v zastúpení
Slovenská inovačná a energetická agentúra
>>>
27.02.2020 Zmluva o kontokorentnom úvere 174/2020/UZ
biankozmenka 226 2020 D
92020 0,00€ Všeobecná úverová banka , a. s. >>>
04.03.2020 Zmluva o spolupráci PpS 102020 0,00€ Auxilien o.s. a.s.org. zložka SR >>>
09.03.2020 zmluva o dielo - zmena média v parných
rozvodoch
112020 0,00€ Skupina dodávateľov- ZV teplárenská I -Strabag - G&F >>>
17.03.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 122020 0,00€ Ulianko & partners, s.r.o. >>>
02.04.2020 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 132020 0,00€ Energie 2, a.s. Bratislava >>>
06.04.2020 Zmluva o dielo 142020 0,00€ REVIZ-DETVA, s.r.o. >>>
08.04.2020 Zmluva č. E-001/2020 152020 0,00€ Stefe Zvolen, s.r.o >>>
29.04.2020 Zmluva o poskytnutí služieb 202020 0,00€ SEP, a.s. >>>
06.05.2020 Zmluva o poskytnutí služby 182020 0,00€ EPI, s.r.o. >>>
28.05.2020 dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom
úvere 174/2020/UZ
212020 0,00€ VÚB, a.s. >>>
29.05.2020 Nájomná zmluva č.01-05/20 MKC 222020 0,00€ >>>
25.06.2020 Rámcová zmluva na dodávku biomasy
na roky 2021-2022
232020 0,00€ VSSG Biomasa , s.r.o. >>>
25.06.2020 Rámcová zmluva na dodávku biomasy
na roky 2021-2022
242020 0,00€ PRO - FOREST Rožňava, s.r.o. >>>
09.07.2020 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy
a distribúcii elektriny
109-1-2020 0,00€ Stredoslovenská distribučná, a.s. >>>
09.07.2020 Zml. o pripojení do distr. sústavy 4300137785 V28010018/2020/
173-4300137785
0,00€ Stredoslovenská distribučná, a.s. >>>
10.08.2020 Zmluva o spolupráci 302020 0,00€ Apertis, s.r.o. >>>