Zvolenská teplárenská a.s.
  OZNAMY

Oznámenie  o vstupe  na pozemok  -  verejná vyhláška.

Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen, ako držiteľ  povolenia  a prevádzkovateľ sústavy tepelných zariadení v súlade s § 10 ods.2 a 3 zákona  č. 657/2004 o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov týmto oznamuje vlastníkom  nehnuteľností v katastrálnom území :

Zvolen,  parcelné číslo :

Parcely registra C :

 2141/2, 2141/3, 2146/1, 2146/7, 2148/3, 2148/5, 2148/9, 2184/1, 2184/3, 2184/6, 2186/1,2187/20, 2187/35, 2187/62, 2187/64, 2187/65, 2187/128, 2187/132, 2187/135, 2187/186, 2187/203, 5223, 5306, 5334/1, 5342/23, 5376/1, 5376/4, 5376/7, 5342/107, 5342/109, 5342/125. 

Parcely registra E :

2141/2, 2141/3, 2141/4, 2141/5, 2186/1, 5223, 5328/1, 5328/5, 5342/4, 5376/7.

Môťová, parcelné číslo :

Parcely registra C :

1136, 1141/1, 1141/2, 1141/4, 1141/6, 1142/1, 1143, 1536/1, 1547/12, 1547/32, 1558/117, 1558/127, 1558/128, 1558/199, 2010/1, 2010/2, 2010/8, 2010/14, 2010/17,  2010/18, 2010/30, 2010/31, 2010/32, 2011/3, 2012/1.

že za účelom stavebných úprav a udržiavacích prác stavby,, Zmena  média  v parných rozvodoch - II.etapa“ ,  vstúpi  vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov  v rozsahu a spôsobom  nevyhnutným na výkon činnosti prevádzkovateľa  sústavy tepelných zariadení. Vstup  na pozemky sa bude uskutočňovať  v priebehu obdobia 31.03.2021 do 30.11.2021.

  Prípadné škody, spôsobené vyššie uvedenými stavebnými úpravami a udržiavacím prácami, držiteľom povolenia alebo  ním poverenej osoby,  ktoré nebudú uvedené  do pôvodného stavu, uhradí po ukončení  všetkých prác na  dotknutom pozemku po vzájomnej  dohode s jeho vlastníkom, Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen.

  Toto oznámenie  sa vyhlási ako verejná  vyhláška  v mieste  obvyklým spôsobom a vyvesí sa na úradnú tabuľu Mesta Zvolen  na  dobu 30 dní. Posledný  deň vyvesenia je dňom  doručenia všetkým vlastníkom  nehnuteľností.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli mesta Zvolen : 3.12.2020  

Dátum zvesenia po 30. dňoch : 4.01.2021

Originálne dokumenty (PDF):

  • Žiadosť o oznámenie vstupu na pozemok >>>
  • Mesto Zvolen  - oznámenie >>>
  • Verejná vyhláška - Oznámenie o vstupe na pozemky >>>

Aktualizované 10.12.2020

Oznámenie  o vstupe  na pozemok  -  verejná vyhláška.

Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen, ako držiteľ  povolenia  prevádzkovateľ sústavy tepelných zariadenísúlade s § 10 ods.2 a 3 zákona  č. 657/2004 o tepelnej energetikeznení neskorších predpisov týmto oznamuje vlastníkom  nehnuteľnostíkatastrálnom území :

Zvolen,  parcelné číslo :

Parcely registra C :

325/1, 458/1, 458/3, 458/8, 462, 485/1, 485/12,  485/13, 485/20, 485/25,  485/32, 485/33,  491/6, 491/9, 491/28, 491/47, 491/53, 491/115, 491/167,  491/194, 491/195, 497/27, 497/80, 497/81, 497/92, 497/96, 507/6, 508/1, 508/11, 528/5, 528/7, 528/13, 528/15, 528/18, 2837/2, 2837/3, 2837/50, 2837/52, 2837/65, 2837/66, 2838/1, 2838/4, 2838/13, 2838/20, 2838/21, 2839/38, 2839/39, 2839/111, 2839/112, 2839/137, 5311/33, 5311/39, 5335/1, 5342/11, 5342/31, 5342/32,  5342/33, 5342/34, 5342/210, 5342/213, 5342/232, 5342/263, 5342/264, 5342/285, 5353/3, 5358/4, 5358/6,              

Parcely registra E :

322/1, 323, 324, 458/1, 491/6, 491/16, 497/3, 498/1, 498/6, 502/7, 507/1, 512, 513/1, 513/2, 515/2, 637/1, 637/2, 512, 513/1, 513/2, 515/2, 637/1, 637/2, 2837/4, 2838/4, 2842,       

2999/3, 5249/3, 5293/1, 5293/2, 5308/1, 5308/4, 5309/2,  5310/2, 5310/3, 5311/3, 5334/3, 5334/5, 5334/6, 5335/1, 5335/4, 5342/11, 5358/3,   

Môťová, parcelné číslo :

Parcely registra C :

24, 25, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 132/1, 132/4, 143, 144, 147, 150, 153, 157, 158, 1367, 1373/5, 1373/6, 1373/7, 1377/1, 1377/5, 1377/11,1378/3, 1379/4,1379/5, 1379/6, 1379/17, 1381/1, 1381/5, 1381/7, 2000/1, 2010/2, 2010/8, 2010/14, 2010/32, 2011/3,

Parcely registra E :

4/23, 4/24, 4/31, 40/5, 43/1,43/2, 47/4, 48/1, 48/2, 49, 249/1, 268/1, 271, 272, 296, 297, 298/2, 301, 318/2, 323/4, 4795/6, 4795/8, 4795/13, 4795/19, 4854/3,  5334/1,

že  za účelom stavebných úprav a udržiavacích prác Zmena  média  v parných rozvodoch,  vstúpi  vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov  v rozsahu a spôsobom  nevyhnutným na výkon činnosti prevádzkovateľa  sústavy tepelných zariadení. Vstup  na pozemky sa bude uskutočňovať  priebehu obdobia 01.03.2020 do 30.11.2020.

 Prípadné škody, spôsobené vyššie uvedenými stavebnými úpravami a udržiavacím prácami, držiteľom povolenia alebo  ním poverenej osoby,  ktoré nebudú uvedené  do pôvodného stavu, uhradí po ukončení  všetkých prác na  dotknutom pozemku po vzájomnej  dohode s jeho vlastníkom, Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen.

 Toto oznámenie  sa vyhlási ako verejná  vyhláška  mieste  obvyklým spôsobomvyvesí sa na úradnú tabuľu Mesta Zvolen  na  dobu 30 dní. Posledný  deň vyvesenia je dňom  doručenia všetkým vlastníkom  nehnuteľností.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli mesta Zvolen : 16.01.2020

Dátum zvesenia po 30. dňoch : 18.02.2020

Originálne dokumenty (PDF):

  • Žiadosť o oznámenie vstupu na pozemok >>>
  • Mesto Zvolen  - oznámenie >>>
  • Verejná vyhláška - Oznámenie o vstupe na pozemky >>>
  • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác >>>

Aktualizované 20.01.2020