Politika spoločnosti

Politika / misia / akciovej spoločnosti Zvolenská teplárenská odzrkadľuje tri základné systémy a to kvalita, environmentálny systém a systém BOZP.

 • Politika spoločnosti v systéme kvality
  • Považovať spokojnosť zákazníkov za hlavný ukazovateľ a kvalitu chápať ako plné uspokojenie potrieb a očakávaní zákazníkov.
  • Zabezpečiť kvalitu vo výrobe, dodávke a rozvode tepla a elektrickej energie.
  • Dodávateľsko-odberateľské vzťahy riadiť tak, aby viedli k rastu tvorby hodnoty u obidvoch zúčastnených partnerov a ku korektnej a dlhodobej obchodnej spolupráci.
  • Zabezpečovať služby bez závad a trvalo znižovať počet reklamácii nami poskytovaných služieb.
  • Systematickým vzdelávaním zamestnancov zvyšovať ich profesionálny rast, odbornosť a zručnosť a v neposlednom rade aj povedomie v oblasti kvality
  • Každý zamestnanec spoločnosti musí byť presvedčený o tom, že kvalita realizovaných služieb, poskytovaných našou spoločnosťou je prvoradá a dobré meno spoločnosti vytvárajú všetci jej zamestnanci.
 • Politika spoločnosti v environmentálnom systéme
  • Prevádzkovať svoje zariadenia a technológie v súlade s ochranou životného prostredia a trvale znižovať vplyv výrobného procesu na životné prostredie
  • Znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a trvalo venovať pozornosť dodržiavaniu prípustných hodnôt emisných limitov vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek
  • V oblasti vodného hospodárstva plniť všetky predpísané limity a ukazovatele kvality odpadových vôd
  • Efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie pri všetkých Výrobných činnostiach a obmedzovať objem odpadov
  • Pozitívne ovplyvňovať svojich obchodných partnerov aby si osvojili aktívny a zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia
  • Rôznymi spôsobmi komunikovať so širokou verejnosťou, zainteresovanými stranami a spolupracovať so štátnou správou
 • Politika spoločnosti v systéme BOZP
  • Zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov na všetkých stupňoch pracovného procesu s cieľom posilňovať ich právne vedomie v oblasti BOZP.
  • Dôrazne dbať na praktické uplatnenie všetkých legislatívnych, technických a organizačných opatrení identifikovaním bezpečnostných rizík a prevencie.
  • Predchádzať nehodám, pracovným úrazom a chorobám z povolania dodržiavaním platných predpisov o BOZP a presadzovať ich dodržiavanie aj u zamestnancov cudzích organizácií.